Norsk Meklingssenter

Hva er en ekspert?

En ekspert er en fagperson som går inn i tekniske eller juridiske problemstillinger hvor partene har forskjellig syn.

Innenfor f.eks. bygg- og anleggsvirksomhet vil det kunne være konflikt om en arbeidsoppgave er utført på riktig teknisk forsvarlig måte – innenfor jus kan det være kontraktfortolkning.  Eksperten kan gå inn med sin ekspertise og gjøre en nøytral vurdering av “rett og galt”.  Partene kan normalt godta eller ikke godta eksperten beslutning.  Ekspert er ofte en rask og rimelig måte å løse en konflikt om enkeltstående forhold som krever særlig innsikt.  Ekspert brukes også som fagkyndig meddommer og kan også drive konfliktløsning på egen hånd eller sammen med en mekler.

Begrepet «oppmann» brukes også som alternativ til «ekspert» og omfatter den samme tjenesten.  Vi bruker «ekspert» her siden dette ordet fremover vil bli gjeldende.

Hvem er eksperten?

Mekling.no har i samråd med brukere av denne tjenesten utarbeidet en omfattende oversikt som er kvalitetssikret innen et stort antall tekniske fagområder.  De fleste er derfor eksperter med høy ekspertise og stor anerkjennelse innen sine områder.  Det kan dreie seg om fag som geoteknikk, byggefag, prosjektledelse, vann og avløp, elektro, ventilasjon etc.

Listene er også kvalitetssikret ved at det er gjort individuelle vurderinger av hver enkelt ekspert. Det arbeides for en godkjenningsordning for eksperter. Flere av ekspertene brukes også som meklere og meddommere og samarbeider ofte med jurister og andre, f.eks.  i PRIME (Prosjektintegrert Mekling) og konfliktråd/ekspertråd o.l.

Hvem betaler for eksperten?

Det vanlige er at partene deler kostnadene seg imellom. Hvis du inngår en avtale med en ekspert, bør partene og eksperten avtale pris for tjenesten.

Kostnadene til ekspert vil naturlig nok variere noe i forhold til problemstillingens kompleksitet og den tiden det tar å få vurdert saksforholdet.  Normalt vil eksperten gi et skriftlig svar til partene og det er forholdsvis vanlig at det ikke kjøres prosesser i form av møter.

Hva koster eksperten?

Kostnadene bestemmes av hvor tidkrevende og komplisert saken er, og om det må engasjeres flere eksperter

Våre erfaringer viser at partene ofte kommer raskere frem til en løsning dersom de velger ekspert.  Eksperten vil dessuten ha en spesialekspertise som domstolene ikke har, og ekspertfunksjonene er egnet til å avklare og skape enighet om særlig konkrete tekniske problemstillinger

Slik foregår ekspert-arbeidet

Ekspertordningen kan brukes på forskjellige stadier av et prosjekt.   Det kan være å få avklart om utførelse og prosjektering har vært feil mens prosjektet pågår, eller det kan også være for å få avklart ansvar i forbindelse med et sluttoppgjør.

Eksperter vil også i mange sammenhenger brukes sammen med meklere/andre fagpersoner i egne team for å forebygge og løse konflikter underveis i prosjektet.  Dette er særlig vanlig på store samferdselsprosjekter.  Bruk av denne type team (PRIME/Konfliktråd/Ekspertråd) har store fordeler ved at man ofte slipper kompliserte og kostnadsdrivende sluttoppgjør.  Konflikter løses fortløpende i prosjektet når de oppstår. 

Eksperter er dessuten viktige som fagkyndige meddommere i domstolene.  Dette feltet har økende betydning i særlig teknisk kompliserte saker.

Dersom du har behov for en ekspert – ta kontakt med Mekling.no.  Nedenfor finner du kunne en oversikt over personer som har spesialekspertise innen det konfliktområdet du ønsker avklart.   Mekling.no kan hjelpe til deg med å treffe mest mulig presist når det gjelder person og fagområde.

Mekling.no kan også gi råd om selve prosessen og hvorvidt saken er egnet for en ekspertløsning.  Det kan også tenkes kombinasjoner av ekpsert/mekling.

Du må selv foreta det konkrete valget av ekspert og avtale betingelser og gjennomføring.  Mekling.no vil følge opp ekspertarbeidet gjennom kvalitetsvurdering etter at oppdraget er utført.

Finn en ekspert