Norsk Meklingssenter

Hva er mekling?

Mekling er en strukturert prosess for å løse konflikter.

Mekling foregår ved at en nøytral tredjeperson hjelper parter som har en fastlåst konflikt til å finne en løsning de begge kan akseptere. De fleste konflikter kan mekles, med unntak av straffesaker.

Hvem er mekleren?

Majoriteten av våre meklere er advokater, men det er også meklere som har bakgrunn som jurister, psykologer og professorer. Felles for alle sertifiserte meklere er at de er spesialtrent i konfliktløsing, gjennom kurs i regi av Advokatforeningen.

Meklerne har også spesifikk fagekspertise som gir dem unik erfaring og innsikt i ulike rettslige områder.

En mekler kan dermed bistå deg innenfor det området nettopp du trenger hjelp til. Dette kan være saker av både store og mindre omfang, for privatpersoner og for næringslivet.

Hvem betaler mekling ved advokat?

Det vanlige er at partene deler kostnadene seg imellom. Hvis du inngår en avtale med en mekler, bør partene og mekler avtale pris for meklingstjenesten på forhånd.

Dersom du har krav på fri rettshjelp, vil du få utgiftene til mekling ved advokat dekket i samme utstrekning som utgifter til egen advokat. Tilsvarende vil en rettshjelpsforsikring som rettsak dekke mekling ved advokat på lik linje med andre advokatutgifter.

Tar du kontakt med en sertifisert mekler, vil mekleren gi deg nærmere opplysninger om de mulighetene du har til å få kostnadene dekket.

Hva koster mekling ved advokat?

Kostnadene bestemmes av hvor tidkrevende og komplisert saken er, slik som det også gjøres ved andre advokatoppdrag.

Våre erfaringer viser imidlertid at partene ofte kommer raskere frem til en løsning dersom de velger mekling, enn om de lar konflikten gå til domstols- eller voldgiftsbehandling. Mekling vil derfor oftest være et rimeligere alternativ enn en rettssak.

Slik foregår meklingen

Meklerens rolle er å hjelpe til i forhandlingene mellom to, eller eventuelt flere, parter. Dersom partene stiller med egne advokater i tillegg, skal disse bare opptre som rådgivere.

Mekleren skal opptre som en nøytral tredjeperson. I en mekling vil mekleren forsøke å hjelpe partene med å finne løsninger de kan akseptere. Meklerne har trening i denne typen prosesser, og vil foreslå en prosess basert på partenes innspill og interesser. Partene kan selv også bringe inn egne løsningsforslag, og påvirke prosessen på måter som ikke er mulig ved en domstolsbehandling.

Mekling kan ha varierende varighet. Mange saker kan løses gjennom en dags mekling, mens større komplekse saker kan kreve mer tid. Før meklingen starter, vil mekleren gi et forslag til prosess og fremdrift.


Les mer

Privatpersoner og virksomheter har ulike behov for mekling, og meklere har gjerne mer eller mindre erfaring innen hver av disse sektorene.

Virksomheter bruker ofte også eksperter – fagpersoner som gjør nøytrale vurderinger når partene i en konflikt er uenige.

Les om mekling for private

Les om mekling for virksomheter

Finn en mekler Finn en ekspert