Norsk Meklingssenter
  1. Hjem
  2. Mekling for virksomheter

Entreprise og annen tilvirkning

Entreprise omfatter oppføring av bygg og anlegg etter særskilt bestilling.

Bygg omfatter alt fra enkeltboliger til store boligprosjekter og næringsbygg, mens anlegg omfatter alt fra private veier og infrastruktur til de største samferdselsprosjektene i norsk historie.

Tilvirkningsoppdrag er også vanlig i andre bransjer enn bygg og anlegg, for eksempel innen informasjonsteknologi og olje- og gassutvinning. Tilvirkningsoppdrag innen ulike bransjer har mange likehetstrekk, noe som gjør at tvisteløsning (herunder mekling) kan følge samme metode eller modell uavhengig av bransje.

Det forhold at tilvirkningsoppdrag ofte er teknisk komplekse, pågår lenge og koster mye, medfører at tvister ofte oppstår både underveis i gjennomføringsfasen og i forbindelse med sluttoppgjøret. Det er ikke uvanlig at slike tvister ender i retten. Ofte er tvistene av en slik karakter at nyanserte mellomløsninger kan være det riktige, hvilket gjør mekling godt egnet.

KLR og PRIME

I de senere år har det blitt etablert såkalt konfliktløsningsråd (KLR) eller prosjektintegrert mekling (PRIME) i store infrastrukturprosjekter. Et slikt forum består ofte av ett eller flere rådsmedlemmer (typisk jurister, eventuelt i kombinasjon med medlemmer med teknisk ekspertise) og en eller flere representanter fra hver av partene. Dette fungerer som et permanent forum hvor partene enkelt kan bringe inn konflikter for behandling når behovet oppstår og før konflikter eskalerer. Prosjekter med denne løsningen har erfaringsmessig endt i færre rettssaker enn det som ellers ville vært naturlig å forvente.

Veiprosjekt

Veiprosjekt på en milliard som strekker seg over to år. Partene har etablert et konflikt-løsnings råd (KLR) som møtes regelmessig for å søke å avklare og løse tvister underveis. Prosjektet ble avsluttet uten gjenstående tvister.

Kjøpesenterutbygging

En større kjøpesenter-utbygging, hvor det var problemer helt fra uventede grunnforhold, angående forståelsen av hva postene beskrevet i kontrakten innebar. Dette endte i en sluttoppgjørstvist. Etter at det var tatt ut stevning og avgitt tilsvar, ble partene enige om å oppnevne en advokat som var sertifisert, samt en co-mekler som hadde bransje-erfaring. Disse løste alle tvisteposter etter tre dagers intens mekling.

Boligprosjekt

I et mindre boligprosjekt var det tvist om en rekke påberopte mangler. Boligkjøperne fremmet kravene og deres advokat anbefalte å benytte en byggkyndig mekler. Etter noe diskusjon ble de enige om en advokat som var byggkyndig til å bistå i forhandlingene. Enighet ble oppnådd etter flere møter.