Norsk Mekling
Mekler

Nils Mikkelsen Utsi

Utsi har arbeidet i mange år som reindriftsutøver, leder for flere reinbeitedistrikt og hatt egen siidaandel frem til 4.august 2021.

Utsi har også arbeidet i mange år som rettshjelper, senere som advokatfullmektig og hatt egen advokatvirksomhet.

Utsi har arbeidet med konflikthåndtering  og -løsning både utenrettslig og rettslig særlig innen samerett, og især reindriftsrett. I mange av disse sakene har Utsi hatt meklerroller.

Utsi er dessuten i dag medlem av reindriftsrettsutvalget (RRU-utvalget) oppnevnt av Sàmetinget og Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Gjennom sin yrkeserfaring og utdannelse kombinerer Utsi praktisk ledererfaring og forståelse for problemstillinger både fra juridisk og praktisk ståsted.

Utsi har vært sertifisert mekler siden november 2021.

Fagområder

Kontakt